Samtykkeerklæring til deltakelse i forskningsprosjektet «Attraktive bydelssentrum i Trondheim»

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt gjennom en spørreundersøkelse som omhandler bydelssentrene i Trondheim. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva samtykke til deltakelse vil innebære for deg.

Formål med forskningsprosjektet:

Kartlegge dagens bruk av bydelssentrene i Trondheim samt å undersøke hva som skal til for at disse sentrene i framtiden kan bli mer attraktive sentrum i de enkelte bydelene i Trondheim. Resultatet fra undersøkelsen presenteres i en masteroppgave ved NTNU våren 2019.

Ansvarlig for prosjektet:

NTNU

Hva deltakelse innebærer:

 • Det er frivillig å delta i prosjektet.
 • Å delta innebærer å fylle ut et elektronisk spørreskjema som tar ca. 10 minutter å fylle ut. – Spørreskjemaet inneholder spørsmål om dine handelsvaner, din bruk av bydelssentrene og spørsmål om hvordan du ser for deg at senteret kan utvikles i framtiden.
 • Opplysningene registreres elektronisk når spørreskjemaet er ferdig utfylt og du trykker på «Send inn».

Personvern og datainnsamling:

 • Opplysningene vil ikke benyttes til andre formål enn det som er beskrevet her.
 • Opplysningene blir behandlet konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. – Deltaker kan på ingen måte gjenkjennes når datamaterialet behandles eller i fremtidige publikasjoner.
 • Skjemaet samler inn IP-adresse for å forhindre spam og at gjentatte besvarelser blir sendt inn fra samme respondent. IP-adressen lagres separat fra øvrige data på en kryptert server, og vil umiddelbart bli slettet ved innsamlingsperiodens slutt.
 • DalheimDigital (org. nr. 919 913 886) er ansvarlig for datainnsamling av opplysningene fra det elektroniske spørreskjemaet. Data overføres via en sikker forbindelse til en kryptert server administrert av innsamlingsansvarlig. Det er kun masterstudenten og innsamlingsansvarlig som har tilgang til opplysningene som sendes inn.
 • Det er kun masterstudenten som har adgang til å bruke innsamlede data.
 • Prosjektet skal etter planen avsluttes 01.07.2019. Etter prosjektets slutt vil alle data bli slettet.

Dine rettigheter:

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

 • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg.
 • å få rettet personopplysninger om deg.
 • å få slettet personopplysninger om deg.
 • å få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet).
 • å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler dine opplysninger basert på ditt samtykke.
På oppdrag fra NTNU har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

 • NTNU ved Tor Medalen tor.medalen@ntnu.no eller Ingrid Bjørklid iabjorkl@stud.ntnu.no
 • Vårt personvernombud: Thomas Helgesen thomas.helgesen@ntnu.no
 • NSD–Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) eller telefon: 55 58 21 17

Med vennlig hilsen
Tor Medalen, Prosjektansvarlig (veileder)
Ingrid Bjørklid, NTNU Student

Samtykkeerklæring

Jeg har mottatt og forstått informasjonen om prosjektet «Attraktive bydelssentrum i Trondheim». Ved elektronisk samtykke samtykker jeg til å delta i spørreskjemaet og til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, 01.07.2019.